Lyrics Contributed By Zed Lyrics

Lesa wandi iwe
Na lelo kanku tashe
Paku mpela
Ili talanta
Wansova
Abantu bambi oh
Taba tashefyo wa chita
Nomba ine
Awe lesa kanku tashe
Eh!

Read more...

Nalelo Kankutashe

Lyrics Content | Posted by: Zed Lyrics on 20 July, 2016. 10:36:45 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.

Smile by Ty2

## CHORUS
Baby lyonse nga ni liko
Oh
Smile
Chikondi chako ndiye chamene
Oh yeah
Chimani pasa chimwemwe newo

Baby lyonse nga ni liko
Oh
Smile
Chikondi chako ndiye chamene
Oh yeah
Chimani pasa chimwemwe newo

## VERSE 1
Benzoni faka pansi
Bantu bonse
Benzoni nyoza daily
Mu njila zonse
Benzoni gwesa ma kilo mu vintu vonse
Wusiku nenzo lila masiku wonse
...

Read more...

Smile

Lyrics Content | Posted by: Zed Lyrics on 4 August, 2016. 11:02:57 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.

## VERSE 1
Umoyo wo bweleka
Wani bebesha
Vonse va nili navo
Ni vangu vangu lini
Ndipo ne vutika kusakila chikondi
Nenzo yopa
Kuti kapena nine ni navuto
Nenzozi konsha ko ni chinji
Ni chinji
Analume cha ofuna
Nenze kuti nika konshako
Ati ni nsanje
Ni kaba zee
Ati umvwisha ulesi
Pa ze nzechitika
Nenzo wona nga chalo che sila
Mulungu aliko
Wanipa mwanalume wo longosoka

Read more...

Website: https://soundcloud.com/angela-nyirenda

Malo Abwino

Lyrics Content | Posted by: Zed Lyrics on 21 July, 2016. 09:26:49 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.

Yeah
Ah

## VERSE 1
Sembe nenze musogoleli
Wa chino chalo
Sembe bantu bonse muziko basekelamo
Daily kudyela
Kulibo gona njala
Nibweza ma coupon
Unga wa mahala
Sembe vintu vonse
Muno vima flowa
Chipolopolo boys
Baleko looser bola
Tizaba vuto latu
Tisa chite wu dalu
Imwe tika leke
Ku chetekela Kalu

## CHORUS
Abena Zambia
Tikazi chenjela
Ntawu yo...

Read more...

Website: https://www.youtube.com/channel/UCPj8qVpcgqo4tjN2psEoibg

Viva La Vito

Lyrics Content | Posted by: Zed Lyrics on 6 May, 2021. 09:38:54 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.

Apparently am a parent if you compare me, 
To anybody rapping 
That's a patent not a plan B
En as much as I hate these whack emcees
I would rather see your ass flop than watch y’all bleed.
Peace...
What I mean is I kill on beats when villons emerge spill all their bile on the streets but
Don't be a dummy my nigga 
At rally’s
Fighting over politicians
En some money my nigga
Anyway&nb...

Read more...

Website: https://danielmachiya.wordpress.com/

Lyrics Content | Posted by: Zed Lyrics on 6 May, 2021. 09:38:54 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.

Baby
Koma ni naka pitamo
Pa kuku peza heh
Leka niku shimikileko ya
What happened
Wala!

## VERSE 1
Ine niku wuza my dear baby
Ni naka pitamo pa kuku peza
Chizungu chikamba iwe
Si chinama
Ati good things are hard to find
Monga chabe pe nenzoku sakila
Ni na kumanya bo pusana pusana
Benangu ba mushe
Benangu ba right
Ah! Ba mbili sitenze che compatible
Ka nani yofya ine kenze k...

Read more...

Better T.V.

Lyrics Content | Posted by: Zed Lyrics on 20 July, 2016. 10:36:45 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.

Sembe umoyo ogula
Sembe kuliye kuti tinalinawo
Eti siya
Mwana wanga
Ziko la vuta
Antu nawo alimba mutima
Matenda nayo
Siyo sila
Mwana wanga
Ziko la vuta
Antu nawo alimba mutima
Matenda nayo
Siyo sila

Nizaku wuza bwanji
Kuti umve
Kuti umvele
Mwana

Nizakuwuza bwanji
Kuti umve
Kuti umvele
Mwana
Mwanaaa

## CHORUS
Mvela mvela mvel...

Read more...

Moyo Siogula (Mvela)

Lyrics Content | Posted by: Zed Lyrics on 6 May, 2021. 09:38:54 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.

## CHORUS
Goodnight baby
I'll see you tomorrow
Ku kacha mailo

Goodnight baby
I'll see you tomorrow
Ku kacha mailo

Sure my honey
I'll love you forever
Opala amama

Sure my sweetheart
I'll love you forever
Opala amama

(REPEAT)
Goodnight baby
I'll see you tomorrow
Ku kacha mailo

Oh! 
Goodnight baby
I'll see you tomorrow

Read more...

Good Night

Lyrics Content | Posted by: Zed Lyrics on 27 July, 2016. 10:38:50 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.

Ah
Oh yeah
Mmm
One two, one two
Mic check one two, one two
Yeah
One two, one two
Mic check one two, one two

## VERSE 1
Chi mani baba
Nika mvela makolo ba lila
No dandaula ati
Kodi uja mwana
Ali normal
Olo kapena
Nivi dobo
Ni mutuntulu mayo mwi la losha
Mwi la fulwa tata mwi la zanda
Skopo poyaba
Nomba mashamu
Yankonka fye
Kwati ni kapondo
...

Read more...

Kumvela Ni Mvela

Lyrics Content | Posted by: Zed Lyrics on 6 May, 2021. 09:38:54 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.

## VERSE 1
Sini kana
Vintu sivili mushe
Chiwoneka monga vonse vingo yipa chabe
Ba nkongole na beve
Ba pakilako che eh ye
Ntawi zina
Umani bisa ndiwe iye
Sini nafune ye ati
Nchito isile awe
Ni yesa vonse ye
Vintu vibinamoka fye
Sini sekelamo
Nangu pang'ono
Ni ziba mu ziko
Tifunika kang'ono
So baby

## CHORUS
Osa yenda iwe
Paja mabvuto ani peza
Si...

Read more...

Osa Yenda

Lyrics Content | Posted by: Zed Lyrics on 6 May, 2021. 09:38:54 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.

House, money, car
House, money, car
La lala la, la la lala la la
La lala la, la la lala la la
## VERSE 1
{Nalu}
House, money, car
That's not what am looking for
Why is it
Every guy I meet
Thinks that will open my door
How about a man
Who just wants to get to know me
How about a man
Who isn't tryna play me
How about a man
Who just has that one key
How about a man
...

Read more...

House, Money, Car

Lyrics Content | Posted by: Zed Lyrics on 6 May, 2021. 09:38:54 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.

Mwambo mwambo
Mwambo wo tyani mwambo
Mwambo wo tyani mwabantu

Mwambo mwambo
Mwambo wo tyani mwambo
Mwambo wo tyani mwabantu

Nu pempakao ma key
Ni penkoni ma key
yo segulila mutima mwake uyu muntu
(Oh yelele uyu muntu)
Ni woneko tyala pa tonto
Ni woneko tyala pa tonto
Vaku ganiza oh yelele uyu muntu
(Oh yelele uyu muntu)
Ne nu wona lini bwino
Neo nu wona lini bwino
Nu wona ngat...

Read more...

Ni Pempako Ma Key

Lyrics Content | Posted by: Zed Lyrics on 21 July, 2016. 09:26:49 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.

Kaya by Danny

Kaya!

## VERSE 1
Efyo twa chita, efingi
Efyo ta twa chita efinono
Futi
Emo twa pita, emwingi
Emo ta twa pita emunono
Nomba fye ilyashi lyaku pimisha
Awe nsha kosa
Mmm mmm
Mwe bantu ilyashi lyaku pimisha
Nebo nsha kosa
Mmm mmm
But nga nayikala nda pishamo pen
Efyo cha le lila nabena Gweny
Efyo twa le dancer na bena Beggy
Oooh!
Ndomfwo mwenso I tell you

## CHORUS
Chi lampelo mwenso
Nga na t...

Read more...

Kaya

Lyrics Content | Posted by: Zed Lyrics on 20 July, 2016. 10:36:45 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.

Uhhh!
Ti pempele first
ya ya
We should pray first you know
You've made it, through to another year
And you have to thank God, Mulungu
Watu watu
Tipempele
Sini za yibala, yibala, mulungu wanga
Sini za yibala, yibala, mulungu wanga
Ndaba amani dalitsa ine
Ntawi zonse
Amani dalitsa ine
Ntawi zonse
Na lelo ni pema, ni pema
Chifukwa cha yeve
Na lelo ni pema, ni pema
Chifukwa cha ye
Sini za yibala, yibala, mul...

Read more...

Amen (Intro)

Lyrics Content | Posted by: Zed Lyrics on 20 July, 2016. 10:36:45 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.

haha
This is my love song
It's very simple so you can sing along
uh haha ok

## VERSE 1
Pamene ninali tamanga
Kunalibeko boni konda nenze chabe neka
Una wona chani muli ine
Nenze libiletu na voku pasa
(Nothing)
Benzoku seka ba nzako
Ati ulibe class ndaba nilibe cash
benzoku nama ma fela
ati ndine wa dobo nizaku sokoneza
(Whoa)
Si apa ba wola
(Whoa)
Si ndimwe mwenzo seka
(Whoa)
Ine ni mvela spaka

Read more...

So Lucky

Lyrics Content | Posted by: Zed Lyrics on 6 May, 2021. 09:38:54 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.