Lyrics by Danny

Anani yofya
Uyu muzanga ine
Anani yofya
Uyu muzanga iwe
Ah

## CHORUS
Ndipo
Chinani dabwisa
Paku peza ati
Uyu muzanga
Paku lemela
Enzo chayisa
Yaku mbuyo

Ndipo
Chinani nvesa nsoni
Paku ziba ati
Uyu muzanga
Paku lemela
Enzo chayisa
Ija yaku mbuyo

## VERSE 1
Nenzo dabwa ine daily daily
Nika yenda kwake
Ninshi kuli bazungu
...

Read more...

Yakumbuyo

Lyrics Content | Posted by: Zed Lyrics on 20 July, 2016. 08:36:45 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.

Lesa wandi iwe
Na lelo kanku tashe
Paku mpela
Ili talanta
Wansova
Abantu bambi oh
Taba tashefyo wa chita
Nomba ine
Awe lesa kanku tashe
Eh!

Read more...

Nalelo Kankutashe

Lyrics Content | Posted by: Zed Lyrics on 20 July, 2016. 08:36:45 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.

Baby
Koma ni naka pitamo
Pa kuku peza heh
Leka niku shimikileko ya
What happened
Wala!

## VERSE 1
Ine niku wuza my dear baby
Ni naka pitamo pa kuku peza
Chizungu chikamba iwe
Si chinama
Ati good things are hard to find
Monga chabe pe nenzoku sakila
Ni na kumanya bo pusana pusana
Benangu ba mushe
Benangu ba right
Ah! Ba mbili sitenze che compatible
Ka nani yofya ine kenze k...

Read more...

Better T.V.

Lyrics Content | Posted by: Zed Lyrics on 20 July, 2016. 08:36:45 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.

Kaya by Danny

Kaya!

## VERSE 1
Efyo twa chita, efingi
Efyo ta twa chita efinono
Futi
Emo twa pita, emwingi
Emo ta twa pita emunono
Nomba fye ilyashi lyaku pimisha
Awe nsha kosa
Mmm mmm
Mwe bantu ilyashi lyaku pimisha
Nebo nsha kosa
Mmm mmm
But nga nayikala nda pishamo pen
Efyo cha le lila nabena Gweny
Efyo twa le dancer na bena Beggy
Oooh!
Ndomfwo mwenso I tell you

## CHORUS
Chi lampelo mwenso
Nga na t...

Read more...

Kaya

Lyrics Content | Posted by: Zed Lyrics on 20 July, 2016. 08:36:45 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.

Uhhh!
Ti pempele first
ya ya
We should pray first you know
You've made it, through to another year
And you have to thank God, Mulungu
Watu watu
Tipempele
Sini za yibala, yibala, mulungu wanga
Sini za yibala, yibala, mulungu wanga
Ndaba amani dalitsa ine
Ntawi zonse
Amani dalitsa ine
Ntawi zonse
Na lelo ni pema, ni pema
Chifukwa cha yeve
Na lelo ni pema, ni pema
Chifukwa cha ye
Sini za yibala, yibala, mul...

Read more...

Amen (Intro)

Lyrics Content | Posted by: Zed Lyrics on 20 July, 2016. 08:36:45 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.