House, money, car
House, money, car
La lala la, la la lala la la
La lala la, la la lala la la
## VERSE 1
{Nalu}
House, money, car
That's not what am looking for
Why is it
Every guy I meet
Thinks that will open my door
How about a man
Who just wants to get to know me
How about a man
Who isn't tryna play me
How about a man
Who just has that one key
How about a man
...

Read more...

House, Money, Car

Lyrics Content | Posted by: Zed Lyrics on 24 June, 2024. 06:18:00 | Accessed via: Web app

Comments

I like it
Commented on 2017-10-01 09:48:55

Mwambo mwambo
Mwambo wo tyani mwambo
Mwambo wo tyani mwabantu

Mwambo mwambo
Mwambo wo tyani mwambo
Mwambo wo tyani mwabantu

Nu pempakao ma key
Ni penkoni ma key
yo segulila mutima mwake uyu muntu
(Oh yelele uyu muntu)
Ni woneko tyala pa tonto
Ni woneko tyala pa tonto
Vaku ganiza oh yelele uyu muntu
(Oh yelele uyu muntu)
Ne nu wona lini bwino
Neo nu wona lini bwino
Nu wona ngat...

Read more...

Ni Pempako Ma Key

Lyrics Content | Posted by: Zed Lyrics on 21 July, 2016. 07:26:49 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.

Kaya by Danny

Kaya!

## VERSE 1
Efyo twa chita, efingi
Efyo ta twa chita efinono
Futi
Emo twa pita, emwingi
Emo ta twa pita emunono
Nomba fye ilyashi lyaku pimisha
Awe nsha kosa
Mmm mmm
Mwe bantu ilyashi lyaku pimisha
Nebo nsha kosa
Mmm mmm
But nga nayikala nda pishamo pen
Efyo cha le lila nabena Gweny
Efyo twa le dancer na bena Beggy
Oooh!
Ndomfwo mwenso I tell you

## CHORUS
Chi lampelo mwenso
Nga na t...

Read more...

Kaya

Lyrics Content | Posted by: Zed Lyrics on 20 July, 2016. 08:36:45 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.

Uhhh!
Ti pempele first
ya ya
We should pray first you know
You've made it, through to another year
And you have to thank God, Mulungu
Watu watu
Tipempele
Sini za yibala, yibala, mulungu wanga
Sini za yibala, yibala, mulungu wanga
Ndaba amani dalitsa ine
Ntawi zonse
Amani dalitsa ine
Ntawi zonse
Na lelo ni pema, ni pema
Chifukwa cha yeve
Na lelo ni pema, ni pema
Chifukwa cha ye
Sini za yibala, yibala, mul...

Read more...

Amen (Intro)

Lyrics Content | Posted by: Zed Lyrics on 20 July, 2016. 08:36:45 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.

haha
This is my love song
It's very simple so you can sing along
uh haha ok

## VERSE 1
Pamene ninali tamanga
Kunalibeko boni konda nenze chabe neka
Una wona chani muli ine
Nenze libiletu na voku pasa
(Nothing)
Benzoku seka ba nzako
Ati ulibe class ndaba nilibe cash
benzoku nama ma fela
ati ndine wa dobo nizaku sokoneza
(Whoa)
Si apa ba wola
(Whoa)
Si ndimwe mwenzo seka
(Whoa)
Ine ni mvela spaka

Read more...

So Lucky

Lyrics Content | Posted by: Zed Lyrics on 24 June, 2024. 06:18:00 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.