Kaya by Danny

Kaya!

## VERSE 1
Efyo twa chita, efingi
Efyo ta twa chita efinono
Futi
Emo twa pita, emwingi
Emo ta twa pita emunono
Nomba fye ilyashi lyaku pimisha
Awe nsha kosa
Mmm mmm
Mwe bantu ilyashi lyaku pimisha
Nebo nsha kosa
Mmm mmm
But nga nayikala nda pishamo pen
Efyo cha le lila nabena Gweny
Efyo twa le dancer na bena Beggy
Oooh!
Ndomfwo mwenso I tell you

## CHORUS
Chi lampelo mwenso
Nga na t...

Read more...

Kaya

Lyrics Content | Posted by: Zed Lyrics on 20 July, 2016. 10:36:45 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.

Uhhh!
Ti pempele first
ya ya
We should pray first you know
You've made it, through to another year
And you have to thank God, Mulungu
Watu watu
Tipempele
Sini za yibala, yibala, mulungu wanga
Sini za yibala, yibala, mulungu wanga
Ndaba amani dalitsa ine
Ntawi zonse
Amani dalitsa ine
Ntawi zonse
Na lelo ni pema, ni pema
Chifukwa cha yeve
Na lelo ni pema, ni pema
Chifukwa cha ye
Sini za yibala, yibala, mul...

Read more...

Amen (Intro)

Lyrics Content | Posted by: Zed Lyrics on 20 July, 2016. 10:36:45 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.

haha
This is my love song
It's very simple so you can sing along
uh haha ok

## VERSE 1
Pamene ninali tamanga
Kunalibeko boni konda nenze chabe neka
Una wona chani muli ine
Nenze libiletu na voku pasa
(Nothing)
Benzoku seka ba nzako
Ati ulibe class ndaba nilibe cash
benzoku nama ma fela
ati ndine wa dobo nizaku sokoneza
(Whoa)
Si apa ba wola
(Whoa)
Si ndimwe mwenzo seka
(Whoa)
Ine ni mvela spaka

Read more...

So Lucky

Lyrics Content | Posted by: Zed Lyrics on 25 June, 2019. 04:44:01 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.

Nana na...
Na nana na nana ye...
Nana na...
Na nana na nana ye...

## VERSE 1
Sweetie naya
Ku bulaya muku bomba
Nga na bwela, fintu fikaba fye bwino...
Oh oh
Wila lila nkaku senda fye mumutima wandi
Nshaka labe efyo wanichitila nobe

## CHORUS
Nizaka yewa
Ku nkala nawe, ku cheza nawe, ku seka naiwe
ku yibale weo oh

Teti nkulabe eh eh
Teti nkusele
Uli mayo wandi iwe
Walimpela fyonse eh eh eh
U...

Read more...

Teti Nkulabe

Lyrics Content | Posted by: Zed Lyrics on 25 June, 2019. 04:44:01 | Accessed via: Web app

Comments

beautiful hit
Commented on 2019-06-14 19:02:32

Another day, another dollar
Another way to make money
Gotta walk that mile to freedom
All the way to freedom
If you feel you can fit in my shoes
Come along
Come on right along
Help me find that sunshine
Sunshine, Sunshine
Oh oh

Another day, another dollar
Another way to make money
Gotta walk that mile to freedom
All the way to freedom
If you feel you can fit in my shoes
Come along
Come on right along
Help...

Read more...

Another Day (Intro)

Lyrics Content | Posted by: Zed Lyrics on 25 June, 2019. 04:44:01 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.