Lyrics Contributed By Zambian Lyrics

## CHORUS
Wona ayi taya guy
Ayi taya guy
Ayi taya
(Aha)

Ah!
Ati sure ayi taya guy
Ayi taya guy
Ayi taya
(Aha)

Wona ayi taya mu fela
Ayi taya mu guys
Ayi taya
(Aha)

Nati yeve ayi taya guy
Ayi taya guy
Ayi taya
(Aha)

## VERSE 1
Ah!
Daily ni kumoba
Ati sure muzanga ayi taya
Ati
Ma hafu wa mwela
Ati sure guy wayi taya

Read more...

Aitaya

Lyrics Content | Posted by: Zambian Lyrics on 23 August, 2016. 13:26:45 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.

Teti by Exile

## CHORUS
Kufwa kwandi kuti mbefye nobe
Teti mbwekele pano twa fika baby
Nga na liya nga na le fwaya nomba
Teti teti
Teti nkushe

Kufwa kwandi kuti mbefye nobe
Teti mbwekele pano twa fika baby
Nga na liya nga na le fwaya nomba
Teti teti
Teti nkushe

## VERSE 1
Awe!
Kwacha nafuti te apa tuli ba bili
Imyaka na shimbi shi kesa epo nchili
Nali shiba nda lufyanya limo limo
Koma te ku...

Read more...

Teti

Lyrics Content | Posted by: Zambian Lyrics on 25 September, 2018. 06:13:31 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.

(Pano pa chalo tapaba ifya mahala)
Bambi ba tila ati
(Ala mune survival ni nkondo)
Ah! Lesa afwa abayafwa

## CHORUS
Pano pa chalo tapaba ifya mahala
Ala mune survival ni nkondo
(Awe mwandi survival ni nkondo)
(Uli wonse pa lwakwe)

Pano pa chalo tapaba ifya mahala
(No sweaty, no sweety)
Ala mune survival ni nkondo
(Survival ni nkondo)

Pano pa chalo tapaba ifya mahala
(No sweaty, no sweety...

Read more...

No Sweat, No Sweet

Lyrics Content | Posted by: Zambian Lyrics on 25 September, 2018. 06:13:31 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.

## VERSE 1
Pa ziko latu palibe cha bwino
Bantu ba kungoni mvelela ma jealousy
(Ma jealousy)
Ba kungo funsa
Achita chani
Ali na ndani
Kodi ni bwanji
Sungazi nkalile chabe weka iwe
(Ni ma yesa)
Ku sekelela chalo chonse
(Ni ma yesa)
Ku tandiza chalo chonse eh
(Chi ma kanga)
Ku konda we saku konda weh
Mulungu wanga
Ni tandizeni
Sinifuno chimwa oh wo

## CHORUS
Amb...

Read more...

Nipempa

Lyrics Content | Posted by: Zambian Lyrics on 25 September, 2018. 06:13:31 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.

{Hamooba}
Eh
Eh eh
Till I
Till I, Till I

## CHORUS
{Hamooba}
Winsula
Just because ine nali chula
Just because ni liye chuma
Iwe nayine ni chimozi mozi

## VERSE 1
{LV}
I come from Zambia
Kuno ma hafu yati vuta
Ise bambili ni nkongole ziti sunga
Njala pa mala ibaba monga ni torture
Ambuya ti pempela
Ti pase brighter future
Bambi yali pasa
(Why)
...

Read more...

Winsula

Lyrics Content | Posted by: Zambian Lyrics on 25 September, 2018. 06:13:31 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.

Anani yofya
Uyu muzanga ine
Anani yofya
Uyu muzanga iwe
Ah

## CHORUS
Ndipo
Chinani dabwisa
Paku peza ati
Uyu muzanga
Paku lemela
Enzo chayisa
Yaku mbuyo

Ndipo
Chinani nvesa nsoni
Paku ziba ati
Uyu muzanga
Paku lemela
Enzo chayisa
Ija yaku mbuyo

## VERSE 1
Nenzo dabwa ine daily daily
Nika yenda kwake
Ninshi kuli bazungu
...

Read more...

Yakumbuyo

Lyrics Content | Posted by: Zambian Lyrics on 20 July, 2016. 10:36:45 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.

Lesa wandi iwe
Na lelo kanku tashe
Paku mpela
Ili talanta
Wansova
Abantu bambi oh
Taba tashefyo wa chita
Nomba ine
Awe lesa kanku tashe
Eh!

Read more...

Nalelo Kankutashe

Lyrics Content | Posted by: Zambian Lyrics on 20 July, 2016. 10:36:45 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.

Smile by Ty2

## CHORUS
Baby lyonse nga ni liko
Oh
Smile
Chikondi chako ndiye chamene
Oh yeah
Chimani pasa chimwemwe newo

Baby lyonse nga ni liko
Oh
Smile
Chikondi chako ndiye chamene
Oh yeah
Chimani pasa chimwemwe newo

## VERSE 1
Benzoni faka pansi
Bantu bonse
Benzoni nyoza daily
Mu njila zonse
Benzoni gwesa ma kilo mu vintu vonse
Wusiku nenzo lila masiku wonse
...

Read more...

Smile

Lyrics Content | Posted by: Zambian Lyrics on 4 August, 2016. 11:02:57 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.

## VERSE 1
Umoyo wo bweleka
Wani bebesha
Vonse va nili navo
Ni vangu vangu lini
Ndipo ne vutika kusakila chikondi
Nenzo yopa
Kuti kapena nine ni navuto
Nenzozi konsha ko ni chinji
Ni chinji
Analume cha ofuna
Nenze kuti nika konshako
Ati ni nsanje
Ni kaba zee
Ati umvwisha ulesi
Pa ze nzechitika
Nenzo wona nga chalo che sila
Mulungu aliko
Wanipa mwanalume wo longosoka

Read more...

Website: https://soundcloud.com/angela-nyirenda

Malo Abwino

Lyrics Content | Posted by: Zambian Lyrics on 21 July, 2016. 09:26:49 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.

Yeah
Ah

## VERSE 1
Sembe nenze musogoleli
Wa chino chalo
Sembe bantu bonse muziko basekelamo
Daily kudyela
Kulibo gona njala
Nibweza ma coupon
Unga wa mahala
Sembe vintu vonse
Muno vima flowa
Chipolopolo boys
Baleko looser bola
Tizaba vuto latu
Tisa chite wu dalu
Imwe tika leke
Ku chetekela Kalu

## CHORUS
Abena Zambia
Tikazi chenjela
Ntawu yo...

Read more...

Website: https://www.youtube.com/channel/UCPj8qVpcgqo4tjN2psEoibg

Viva La Vito

Lyrics Content | Posted by: Zambian Lyrics on 25 September, 2018. 06:13:31 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.

Apparently am a parent if you compare me, 
To anybody rapping 
That's a patent not a plan B
En as much as I hate these whack emcees
I would rather see your ass flop than watch y’all bleed.
Peace...
What I mean is I kill on beats when villons emerge spill all their bile on the streets but
Don't be a dummy my nigga 
At rally’s
Fighting over politicians
En some money my nigga
Anyway&nb...

Read more...

Website: https://danielmachiya.wordpress.com/

Lyrics Content | Posted by: Zambian Lyrics on 25 September, 2018. 06:13:31 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.

Baby
Koma ni naka pitamo
Pa kuku peza heh
Leka niku shimikileko ya
What happened
Wala!

## VERSE 1
Ine niku wuza my dear baby
Ni naka pitamo pa kuku peza
Chizungu chikamba iwe
Si chinama
Ati good things are hard to find
Monga chabe pe nenzoku sakila
Ni na kumanya bo pusana pusana
Benangu ba mushe
Benangu ba right
Ah! Ba mbili sitenze che compatible
Ka nani yofya ine kenze k...

Read more...

Better T.V.

Lyrics Content | Posted by: Zambian Lyrics on 20 July, 2016. 10:36:45 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.

Sembe umoyo ogula
Sembe kuliye kuti tinalinawo
Eti siya
Mwana wanga
Ziko la vuta
Antu nawo alimba mutima
Matenda nayo
Siyo sila
Mwana wanga
Ziko la vuta
Antu nawo alimba mutima
Matenda nayo
Siyo sila

Nizaku wuza bwanji
Kuti umve
Kuti umvele
Mwana

Nizakuwuza bwanji
Kuti umve
Kuti umvele
Mwana
Mwanaaa

## CHORUS
Mvela mvela mvel...

Read more...

Moyo Siogula (Mvela)

Lyrics Content | Posted by: Zambian Lyrics on 25 September, 2018. 06:13:31 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.

## CHORUS
Goodnight baby
I'll see you tomorrow
Ku kacha mailo

Goodnight baby
I'll see you tomorrow
Ku kacha mailo

Sure my honey
I'll love you forever
Opala amama

Sure my sweetheart
I'll love you forever
Opala amama

(REPEAT)
Goodnight baby
I'll see you tomorrow
Ku kacha mailo

Oh! 
Goodnight baby
I'll see you tomorrow

Read more...

Good Night

Lyrics Content | Posted by: Zambian Lyrics on 27 July, 2016. 10:38:50 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.

Ah
Oh yeah
Mmm
One two, one two
Mic check one two, one two
Yeah
One two, one two
Mic check one two, one two

## VERSE 1
Chi mani baba
Nika mvela makolo ba lila
No dandaula ati
Kodi uja mwana
Ali normal
Olo kapena
Nivi dobo
Ni mutuntulu mayo mwi la losha
Mwi la fulwa tata mwi la zanda
Skopo poyaba
Nomba mashamu
Yankonka fye
Kwati ni kapondo
...

Read more...

Kumvela Ni Mvela

Lyrics Content | Posted by: Zambian Lyrics on 25 September, 2018. 06:13:31 | Accessed via: Web app

Comments

No comments here. Be the first to comment.